Algemene voorwaarden

Offerteaanvraag

Algemene voorwaarden

Kantoor: Alu Graniet & Marmerhouse GMBH Warschauer strasse 11 48455 Gildehaus

Artikel 1

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever/koper: de partij die de opdracht geeft, nader te noemen klant in zijn hoedanigheid van consument als van een (rechts)persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

2. Consument: Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

3. Opdrachtnemer/verkoper: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alu Graniet & Marmerhouse GMBH.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever, klant enerzijds en Alu Graniet & Marmerhouse GMBH anderzijds, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Indien een opdrachtgever handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf eigen Algemene Voorwaarden hanteert, onder welke benaming ook, prevaleren te allen tijde deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Offertes

1. Alle offertes van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijn vrijblijvend. Door de enkele acceptatie door opdrachtgever komt derhalve nog geen overeen- komst tot stand.

2. Mondelinge aanbiedingen door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH – of door een van zijn ondergeschikten binden Alu Graniet & Marmerhouse GMBH alleen na schriftelijke bevestiging door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH.

3. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder enige opgave van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

4. Voor fouten gemaakt bij overbrenging van telegrammen, telefaxberichten, e.d. als ook voor misverstanden bij telefoongesprekken is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH niet aansprakelijk.

Artikel 4 - Overeenkomst

1. De overeenkomst van koop / verkoop, dan wel de overeenkomst van uitvoering van werkzaamheden komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH.

2. Opdrachtgever geeft toestemming aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH, dat zijn kredietwaardigheid door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH wordt gecontroleerd, onder meer bij Bureau Bonsen Reuling te Deventer. Bij negatief advies kan de overeenkomst door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH worden ontbonden.

3. Door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aan opdrachtgever verstrekte gegevens van het product onder meer aangaande de kleur, maten, e.d., alsmede gegevens in drukwerk, afbeeldingen, e.d. die Alu Graniet & Marmerhouse GMBH bij de aanbieding / offerte zijn verstrekt, zijn voor Alu Graniet & Marmerhouse GMBH niet bindend en worden geheel te goeder trouw geleverd.

4. Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.

5. Door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH dan wel in zijn opdracht door een derde – aanbrengen van marmer, graniet, basalt, ornamenten in reguliere toepassingen wordt uitgevoerd ingevolge de Uitvoeringsrichtlijn URL 35-101 vastgesteld d.d. 16 maart 2009 door het College van Deskundigen IKOB-BKB te Houten.

Artikel 5 - Ondergeschikten

1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH binden de laatste niet, voor zover ze door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werk- nemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

2. De bevoegde medewerkers van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH -staan vermeld bij de Kamer van Koophandel. www.kvk.nl

Artikel 6 - Wijziging van de opdracht / overeenkomst

1.a Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2.b Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH -ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3.c Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 7 - Intellectueel eigendomsrechten

1. Op alle door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij de partij die inbreuk maakt op zijn recht een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 - Prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende dagprijzen, zoals deze gelden op datum sluiten van de overeenkomst.

2. Kosten van emballage zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3. Indien door latere prijsverhogingen door leveranciers van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH of ingevolge van overheidsmaatregelen zomede stijgingen van lonen c/q sociale lasten e.d. kostprijsverhogingen zijn ontstaan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, mogen deze extra kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Hetzelfde geldt ten aanzien van wijzigingen in de koers van buitenlandse valuta of in wijzigingen van de vracht en douanetarieven of grondstoffen die Alu Graniet & Marmerhouse GMBH voor zijn producten betrekt.

5. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele ver- rekening te verlangen.

6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

7. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting (BTW).

8. De opdrachtgever is verplicht de prijs te betalen. De betaling dient te geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

9. De opdrachtgever kan door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

Artikel 9 - Levering van goederen en oplevering van graniet, marmer, basalt, ornamenten

1. Als plaats en tijdstip van levering aan een opdrachtgever geldt het moment waarop de goederen door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH -aan opdrachtgever worden overhandigd.

2. De verzending geschiedt op de wijze als door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

3. Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in de macht van opdrachtgever.

4. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

5. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Alu Graniet & Marmerhouse GMBH de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 BW.

6. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van werkzaamheden benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

7. De zaak is voor risico van opdrachtgever gerekend vanaf het moment van de aflevering, zelfs indien de eigendom nog niet is overgedragen. Opdrachtgever blijft de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH kan worden toegerekend.

8. De zaak is tevens voor risico van opdrachtgever vanaf het ogenblik waarop opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.

9. Indien de levering geschiedt op een andere dan de in dit artikel genoemde plaats, is het risico van de goederen tijdens het transport vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH verlaten, geheel voor rekening van opdrachtgever.

10.Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zal, indien de goederen worden geleverd op een andere plaats dan de in dit artikel genoemde plaats, bij de klant bezorgingkosten in rekening brengen op basis van de tarieven van UPS en TNT.

11. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

12.Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is gerechtigd alle (deel)leveranties aan opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten, dan wel voor hetgeen nog dient te worden geleverd contante betaling of vooruitbetaling c/q voldoende zekerheidsstelling te vorderen indien: A. Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; B. Opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert.

13. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Alu Graniet & Marmerhouse GMBH schriftelijk in gebreke te stellen.

14. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

15. De oplevering van door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aangebrachte marmer, graniet, basalt, ornamenten geschiedt middels een eindcontrole door de tegelzetter en de opdrachtgever, waarbij tenminste de volgende zaken zijn gecheckt en schriftelijk vastgesteld middels een proces verbaal van oplevering: a. Oppervlaktebeoordeling tegelwerk (stoot- en lintvoegen, vlakheid); b. Het vrij zijn van cementsluier; c. Regelmatigheid tegelwerk; d. Kleur en gelijkmatigheid van het voegwerk.

16. Controle van het op te leveren marmer, graniet, basalt, ornamenten dient te geschieden visueel bij daglicht van een afstand van minimaal 1,5 meter hoogte. Scherend licht is niet toegestaan.

17. Bij oplevering dient door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH en de opdrachtgever een proces verbaal van oplevering te worden ondertekend Alu Graniet & Marmerhouse GMBH kan daarbij rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door de tegelzetter.

Artikel 10 - Afwijkend materiaal / product

1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

2. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 11 - Reclame

1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het marmer, graniet, basalt, ornamenten deze tezamen met de tegelzetter grondig te inspecteren conform art. 9.15 en 9.16 van deze algemene voorwaarden op gebreken en bij aanwezigheid daarvan de gebreken middels proces verbaal te melden.

2. Opdrachtgever dient binnen vijf dagen na de dag van de oplevering van het marmer, graniet, basalt, ornamenten het proces verbaal van oplevering aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH te hebben overgelegd. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd door overlegging van het proces verbaal van oplevering wordt geacht dat opdrachtgever heeft ingestemd met de deugdelijke oplevering van het marmer, graniet, basalt, ornamenten . Zijn recht van reclame komt daarbij te vervallen.

3. Het kopie van het proces verbaal van oplevering onder de tegelzetter wordt niet geacht een reclamatie van opdrachtgever ter zake enig gebrek bij de oplevering te zijn.

4. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Alu Graniet & Marmerhouse GMBH terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na de dag van de levering Alu Graniet & Marmerhouse GMBH wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

5. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Alu Graniet & Marmerhouse GMBH de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, het kosteloos herstellen/repareren na terugzending daarvan in de originele toestand of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de levering of dienst tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag.

7. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8. Retourzendingen anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijn niet toegestaan.

Artikel 12 - Annulering door opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Alu Graniet & Marmerhouse GMBH te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling netto-contant bij (af)levering ter plaatse te vinden, dan wel middels betaling op een door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aangegeven bank of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijke betaling door opdrachtgever verkeert opdrachtgever, zonder dat hiertoe enige ingebrekesteling noodzakelijk is, in gebreke. Opdrachtgever is behoudens het gestelde in art. 127, tweede lid Boek 6 BW niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

2. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

3. Bij niet tijdige betaling en nadat opdrachtgever tenminste eenmaal door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is aangemaand te betalen, wordt door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH 1,5% vertragingsrente per maand of een gedeelte van een maand berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening over het netto-factuurbedrag. Enige ingebrekestelling hiertoe van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijde is niet vereist. Opdrachtgever is reeds na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gemaakt als gevolg van het niet, niet tijdig c/q niet volledige betaling door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,00 (zegge driehonderd en vijftig Euro).

5. Indien opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding jegens Alu Graniet & Marmerhouse GMBH heeft, doch onverminderd het recht op volledige scha- de vergoeding te voldoen door opdrachtgever voor ieder ontbonden overeenkomst.

6. Uit het enkele feit dat Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7. Indien opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gerechtigd zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen te geven.

8. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

9. Reclames betreffende facturen dienen binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH ter kennis worden gebracht. Nadien worden deze reclames niet meer in behandeling genomen.

10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH daartoe aanleiding geeft, is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al het geen klant aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 14 - Verlengde eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goederen blijven eigendom van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH tot aan de dag van algehele voldoening van de door opdrachtgever aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH verschuldigde betalingen wegens aan hem geleverde goederen en eventuele diensten (zijnde door of namens Alu Graniet & Marmerhouse GMBH voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, e.d.) vermeerderd met rente en alle kosten van inning, zulks tot zekerheid voor de betaling door opdrachtgever van al het Alu Graniet & Marmerhouse GMBH toekomende, niets uitgezonderd.

2. Zolang de eigendom niet door volledige betaling van de goederen en eventueel aan opdrachtgever geleverde diensten op opdracht- gever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.

3. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH -heeft het recht de door hem geleverde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of ver- krijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

Artikel 15 - Wanprestatie

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Alu Graniet & Marmerhouse GMBH ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH -heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

3. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 16 - Overmacht

1.Alu Graniet & Marmerhouse GMBH heeft ingeval van overmacht het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of later uit te voeren, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan zulks ter beoordeling van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan iedere onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd. Als overmacht zullen o.m. gelden: brand, natuurgeweld, staking en uitsluiting, machinedefect, stagnatie in de aanvoer door welke oorzaak ook, maatregelen van enige regering die de uitvoer van de overeenkomst in enigermate beïnvloeden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, beslaglegging van welke aard ook, oorlog, oorlogsgevaar, overstroming e.d., zowel aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zijde als aan de zijde van diens toeleveranciers.

Artikel 17 - Wijze van opleveren door opdrachtgever van de te bewerken ondergrond

1. Ondergronden dienen schoon, vrij van vervuilingen en droog aangeboden te worden. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH behoudt zich het recht voor extra in rekening te brengen het schoonmaken, zo nodig reinigen van de ondergronden. Het vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeldwerk.

2. Ondergronden dienen voldoende vlak, recht en haaks aangeboden te worden. Voor oppervlakten waarop de vloertegels / wandtegels / ornamenten worden aangebracht zijn toleranties volgens tabel 6 en 7 pagina 16 van URL 35-101 van 16 maart 2009 gemeten volgens NEN 2747 (klasse 4) toelaatbaar. De evenwijdigheid dient tevens aan klasse 4 te voldoen conform NEN 2747 met een gemiddelde veld hoogteverschil van 15 mm. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH behoudt zich het recht voor extra in rekening te brengen de werkzaamheden, zo nodig egaliseren van de ondergronden. Het vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van dag geld werk.

3. Bij twijfel zal de tegelzetter zijn bevindingen middels een zgn. IKB-formulier vaststellen onder ‘melding gebreken ondergrond’.

4. In geval opdrachtgever verkiest de ondergrond te laten zoals deze door de tegelzetter is vastgesteld en ondeugdelijk is geacht, is de oplevering van de werkzaamheden voor risico van opdrachtgever.

Artikel 18 - Onderhoud door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goederen / verrichte marmer, graniet, basalt, ornamenten

1. Na oplevering van het marmer, graniet, basalt, ornamenten door De Vloerenman, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het verdere onderhoud / schoonmaak van de tegelvloer.

2. De tegelvloer dient uitsluitend met lauw water verdund met schoonmaakazijn te worden gereinigd. In geen geval mogen bij de reiniging zuurhoudende producten worden toegepast. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH verwijst uitdrukkelijk naar de gebruiksaanwijzing van de door opdrachtgever te gebruiken schoonmaakmiddelen.

Artikel 19 - Garantie

1. Garantie op de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde en / of door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH uitgevoerde werken wordt slechts verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door geleverde materialen en producten dan wel in de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos her leveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.

3. De garantie vervalt indien de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever en/ of derden.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid

1. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is tot geen verdere schadevergoeding jegens opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit.

2. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is nimmer gehouden tot vergoeding van directe of indirecte gevolg en of bedrijfsschade die als gevolg van de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goederen mocht worden veroorzaakt. Evenmin is Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gebruikte hulp- en vervoersmiddelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Alu Graniet & Marmerhouse GMBH tegen aanspraken van derden en tegen alle kosten, schade en interesses welken voor Alu Graniet & Marmerhouse GMBH mochten ontstaan en die direct of indirect gevolg van die aanspraken zijn voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade veroorzaakt door gebreken van de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goederen c/q werkzaamheden.

4. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken of te beperken.

5. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en of verwerking van de geleverde zaken. d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van door de opdrachtgever onoordeelkundig gebruik / niet naleving van de onderhoudsinstructies. e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke. f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik. g. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd. h. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht. i. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

6. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onder constructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

7. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Alu Graniet & Marmerhouse GMBH aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Alu Graniet & Marmerhouse GMBH in overleg te treden, alvorens opdrachtgever tot aansprakelijkstelling overgaat.

8. De aansprakelijkheid van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH voor een tekortkoming in de uitvoering van een levering of werkzaamheid alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot a. in beginsel het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat opdrachtgever aan Alu Graniet & Marmerhouse GMBH heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de levering of werkzaamheid waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van € 5.000,- (vijfduizend Euro) per aansprakelijkheid. b. het bedrag dat in geval bij lichamelijk letsel dan wel bij overlijden op grond van de door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH gesloten verzekerings- overeenkomst ter zake wordt uitgekeerd, waarbij voor Alu Graniet & Marmerhouse GMBH zelf een maximum geldt van € 5.000,– (vijf duizend Euro) per gebeurtenis.

9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Alu Graniet & Marmerhouse GMBH te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

10. Aansprakelijkheid van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtgever.

11. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk bij opdrachtgever zijn aangevoerd draagt opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Alu Graniet & Marmerhouse GMBH.

Artikel 21 - Vervaltermijn

1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Alu Graniet & Marmerhouse GMBH in verband met het leveren van goederen c/q het verrichten van werkzaamheden door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH in ieder geval na 1 (één) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Alu Graniet & Marmerhouse GMBH waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Alu Graniet & Marmerhouse GMBH, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Alu Graniet & Marmerhouse GMBH is gevestigd.

Artikel 23 - Wijziging

1. Wijziging voorgaande Algemene Voorwaarden Vanaf datum ingang van deze Algemene Voorwaarden, zijnde 3 mei 2017, zullen eventuele andere Algemene Voorwaarden, op welke wijze dan ook tussen Alu Graniet & Marmerhouse GMBH en opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, hierbij komen te vervallen en door deze Algemene Voorwaarden vervangen verklaard. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH staat garant voor een kwalitatief hoogwaardig product, waarbij Alu Graniet & Marmerhouse GMBH de volle tevredenheid van de opdrachtgever als uitgangspunt hanteert. Alu Graniet & Marmerhouse GMBH wenst de opdrachtgever veel plezier van het door Alu Graniet & Marmerhouse GMBH geleverde goed en opgeleverd marmer, graniet, basalt, ornamenten.

Alu Graniet & Marmerhouse GMBH
Warschauer strasse 11 48455 Gildehaus
DE+49(0)32221097803
NL+31(0)742040172

Amtsgericht Osnabruk: HRB211094
USt ID: DE815659964
Steuernummer 55/214/06154
IBAN: DE38280699564864071900 / Grafschafter Volksbank Nordhorn / Bic GENODEF1NEV